Zamek Ogrodzieniec

Zamek Ogrodzieniec

ZAMEK OGRODZIENIEC

Zwiedzanie ruin Zamku Ogrodzie­niec jest dostępne przez 8 miesięcy w roku – od kwiet­nia do listopada. Ofer­cie turysty­cznej towarzyszą sezonowe atrakcje, m.in. walki ryc­er­skie, wakacje z duchami oraz szereg innych niespodzianek dla dzieci i dorosłych

f_ra_2758_49c13

 

GRÓD KRÓLEWSKI NA GÓRZE BIRÓW

Jedną z głównych atrakcji tego obszaru Jury Krakowsko-Częstochowskiej jest Góra Birów. Mal­own­icze wzgórze rozpościera się na północ od ruin Zamku Ogrodzie­nieck­iego w Podzam­czu w odległości ok. 1,5 km.

W 2008 roku na szczy­cie góry doszło do rekon­strukcji kamienno-drewnianego Grodu Królewskiego, styl­i­zowanego na słowiańską twierdzę, która według badań arche­ologów ist­ni­ała tu rzeczy­wiś­cie na przełomie XIII i XIV w.

Kom­pleks grodziska składa się z wieży bram­nej, wału kamienno-drewnianego, wieży strażniczej, wieży obserwa­cyjnej oraz chaty, w której można podzi­wiać ekspozy­cję muzealną.

Zwiedzanie obiektu z ist­nieją­cymi wys­tawami jest możliwe – podob­nie jak w przy­padku zwiedza­nia Zamku Ogrodzie­niec – w sezonie wiosenno – jesi­en­nym.

Grupom zor­ga­ni­zowanym pro­ponu­jemy sze­roki wybór wycieczek pro­filowanych oraz spacer przez epoki, które poz¬wolą zapoz­nać się z rysem his­to­rycznym, przy­rod­niczym i arche­o­log­icznym nie tylko Podzam­cza i Ogrodzieńca, ale całego regionu.

 

zdjecie,600,463862,20140310,grod-na-gorze-birow

 


„ZAMEK” Sp. z o.o.
42 — 440 Ogrodzie­niec
ul. Koś­ciuszki 66
tel. (32) 67 32 220